วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
Facebook RSS Feed

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี                                         ประธานกรรมการ
2. นางสาวเล็ก แซ่จิว รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                                                                             กรรมการ
3. อาจารย์วารุณี ณ นคร ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์                                                                                                      กรรมการ 
4. ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ เทพญา ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                        กรรมการ 
6. นางนฤมล ทองหนัก ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์                                                                                                กรรมการ
7. ดร.บุญเจริญ บำรุงชู ผู้แทนสถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ                                                                                           กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์                                                                            กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย                                                                        กรรมการ 
10. อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                                        กรรมการ 
11. ดร.ซาฝีอี อาดำ ผู้แทนวิทยาลัยอิสลามศึกษา                                                                                                   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง                                            กรรมการ 
13. นายพันธ์พงษ์ คงกระพันธ์    ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์                                                                                         กรรมการ 
14. อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด ผู้แทนคณะวิทยาการสื่อสาร                                                                                   กรรมการ 
15. นางรวีวรรณ ขำพล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้                                                       กรรมการ
16. นายพิเชษฐ เพียรเจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                    กรรมการ 
17. นางสาวอมรพรรณ พัทโร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ                                                                                        เลขานุการ 
18. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า นักวิชาการอุดมศึกษา                                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ  

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/