คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

Clib Server Monitor
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Clib Server Monitor

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
งานไอที
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form คำร้องขอเลขเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ISBN

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการท่านขอมาเราจัดให้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการท่านขอมาเราจัดให้ (ระบบเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการหนังสือส่งถึงที่
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการหนังสือส่งถึงที่ (Book Delivery Service) (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form หนังสือด่วน
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form หนังสือด่วน

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ครุภัณฑ์ LRC
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ครุภัณฑ์ LRC DAO

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร (งานครุภัณฑ์)
งานครุภัณฑ์ห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Southern infomation

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
บุคคลทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Local call numbers
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Local call numbers

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองห้อง Study Rooms
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบจองห้อง Study Rooms

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
ผู้ใช้บริการห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองห้องประชุม/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Meetingroom

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายสนันสนุนงานบริหาร
บุคลากรภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบอกรับต่ออายุวารสารประจำปี
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบบอกรับต่ออายุวารสารประจำปี พัฒนาและปรับปรุง Version 2009-2016

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ฝ่ายสนับสนุน, ฝ่ายบริการ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินความพึงพอใจ iVote
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

iVote

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบยืนยันตัวตน OAuth2
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบยืนยันตัวตนครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกระบบ OAuth2

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
-
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (library2u)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ebookgen library2u

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการ Library2U
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Southern Info)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ebookgen Southern Info

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศห้องสมุด
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Clib Intranet

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
-
บุคลากรห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสืบค้น ข้อมูลนักศึกษา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบสืบค้น ข้อมูลนักศึกษา

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบแจ้งซ่อม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

IT Support

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
งานไอที
ผู้ใช้บริการ,บุคลากรห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2015 ครั้งที่ 2
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2015 ครั้งที่ 2

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2016 ครั้งที่ 3
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2016 ครั้งที่ 3

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2017 ครั้งที่ 4
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2017 ครั้งที่ 4

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ BookFair 2018 ครั้งที่ 5
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

BookFair 2018 ครั้งที่ 5

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ KM
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

KMCLIB@PSU

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการ KM
ผู้ใช้บริการทั่วไป, บุคลากร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ memory@PSU
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

memory@PSU

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ อาหารปักษ์ใต้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ อาหารปักษ์ใต้

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์,กมลชนก หนูทอง,มัลลิกา รอดทองเสน
คนึง บัวพูล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาอังกฤษ)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาอังกฤษ)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาไทย)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เว็บไซต์ห้องสมุด (ภาษาไทย)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
กลุ่มงานดูแลเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุด (เวอร์ชั่นเก่า)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

clib old website

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Green Library Website

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์แปลง พ.ศ. > ค.ศ.
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Convert Year

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Web Application

สมพงศ์ หุตะจูฑะ, ศศิมาภรณ์ ทับทอง, สมฤดี สังสวัสดิ์, อารียา หมัดอะดั้ม, เปรมชัย ศักดิ์ทะเล, ชัชชล ควรกล้า, ภูริชญ์ นิลวิสุทธิ์
อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน, บุคลากรสำนัก ฯ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ ROKI
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support