คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (vc2)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการทำงานแบบ Responsive

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบริหารจัดการห้องฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการห้องประชุม ห้อง e-Learning Agency ห้องนิทรรศการและห้อง e-Learning Studio

อำนาจ สุคนเขตร์

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการผลิตเอกสารโดยกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักเกณฑ์การให้บริการ 1.เอกสารประกอบคำสอนจะเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ฝ่ายเทคโนฯ ลงรับ) 2.เอกสารที่สำเนาจากหนังสือและตำราอื่น พิมพ์ได้ไม่เกิน 40 หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

อำนาจ สุคนเขตร์

คณาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนครูกนก
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง

อำนาจ สุคนเขตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ.และนักเรียนทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบริหารจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดตั้งเมื่อธันวาคม 2546

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง (vc1)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการมีภารกิจในการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐานระบบบริหารจัดการ Moodle ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อได้ที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทร. 1453, amnat.s@g.psu.ac.th

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support