คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

Book Hunter (Mobile Application)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีความสามารถในการชี้ตำแหน่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ทับทิม บุญทอง, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, พัชรี นพจนสุภาพ
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

CRM ระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้หรืออบรมผู้ช้บริการ

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ชารีฟ ลามาก,กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษณ์งานบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Digital Information Archives
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังหนังสือและเอกสารเผยแพร่ฟรี รวบรวมโดยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

EDDS-JFK ระบบนำส่งเอกวารสารอิเล็กทรอนิคส์ออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบที่ scan วารสารแล้วส่งให้ผู้ขอ

ภัทธ์ เอมวัฒน์
รัชนี้ เทพพูลพล
U3 บุคลากรสายวิชาการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

IT Help Desk Services
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบบันทึกการให้บริการผู้ใช้ ณ จุด Help Desk และเคาน์เตอร์ IT-Zone

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นายช่างเทคนิค
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้ทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

JFK Online Course
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC (Massive Open Online Course) ที่พัฒนาขึ้นโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Open Online Education) ที่รวบรวมรายวิชาที่น่าสนใจของห้องสมุดเอาไว้ เช่น บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด การใช้งานฐานข้อมูล ฯลฯ สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และถือเป็นการเพิ่มช่องทางการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้อีกทางหนึ่งของห้องสมุด

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, บรรณารักษ์
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

JFK360 (Mobile Application)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

แอพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเยี่ยมชมจุดบริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ในรูปแบบเสมือนจริง 360 องศาผ่านอุปกรณ์ Smart Device ระบบ Android

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

JFK360 Virtual Library Tour
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการนำชมห้องสมุดเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ในชื่อ JFK360 Virtual Library Tour ที่ผู้ใช้บริการสามารถท่องไปตามจุดต่าง ๆ ในแต่ละชั้นของอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารหอสมุดฯ) และอาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารหอสมุดฯ หลังเก่า) ด้วยการควบคุมผ่านเม้าส์และคีย์บอร์ด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรับรู้และเข้าถึงพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ได้มากกว่าการรับชมจากภาพนิ่งธรรมดา

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Nagios Service Alert Monitoring
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบแจ้งเตือนเครื่องให้บริการแม่ข่ายขัดข้อง

ภัทธ์ เอมวัฒน์
ภัทธ์ เอมวัฒน์
เจ้าหน้าที่

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR COPY PRINT
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบควบคุมการถ่ายเอกสายประกอบไปด้วย เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเติมเงินและเคืรอ่งแม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล

ภัทธ์ เอมวัฒน์
ภัทธ์ เอมวัฒน์
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR Knowledge Tank
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ชารีฟ ลามาก,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR SMART SYSTEM
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 1. งานนโยบายและแผน 2. งานพัสดุ 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานการเงิน 5. งานสารบรรณ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

SOREDA ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนใต้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลจาก การวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครองศิลปะ และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเสมือนภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย,กมลทิพย์ หลงหา
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

TQF ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 หอมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภัทธ์ เอมวัฒน์
กุลวดี ทัพพะ,นุสรา โต๊ะแซะ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี (Pattani Archive)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังข้อมูลด้านต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีที่ถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, จุฑารัตน์ ปานผดุง
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี (PSU Archive)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ที่ถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, จุฑารัตน์ ปานผดุง
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Biography Database)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังข้อมูล ประวัติ การปฏิบัติราชการ ผลงาน ฯลฯ ของบุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, จุฑารัตน์ ปานผดุง
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนใต้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับ android os สามารถดาวน์โหลดผ่าน play store สำหรับ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน app store (กำลังพัฒนา)

ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง (ปี 2004) จากวารสารภาษาต่างประเทศหลายชื่อเรื่องที่มีให้บริการในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, กมลทิพย์ หลงหา
กมลทิพย์ หลงหา
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลเรื่องเล่า Pattani Story
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คลังข้อมูลเรื่องเล่าปัตตานี สำหรับบันทึกข้อมูลและสื่อที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวปัตตานี ของคณะทำงาน Pattani Heritage

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะทำงาน Pattani Heritage
คณะทำงาน Pattani Heritage และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รายงานสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดพื้นที่เกิดเหตุ สรุปสถิติจำนวนเหตุการณ์ ฯลฯ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สื่อกลางในการเผยแพร่แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยการคัดเลือกชื่อเรื่องที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ และเคยได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ มานำเสนอข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ สำนักพิมพ์ ประเภทรางวัลที่ได้รับ รายละเอียดโดยสรุป ฯลฯ พร้อมทำการเชื่อมโยงไปสู่ระบบ OPAC เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการยืม จอง หรือ ต่ออายุการยืมของผู้ใช้บริการต่อไป เป็นการส่งเสร็มให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างคุ้มค่า ฐานข้อมูลจะแบ่งการนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนังสือที่น่าสนใจ และ หนังสือได้รับรางวัล บริหารจัดการข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กุลวดี ทัพภะ, นุสรา โต๊ะเซะ
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ AV Self-Check บริการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบงานสื่อโสตทัศนวัสดุ สำหรับบันทึกข้อมูลสื่อโสตฯ และสร้าง QR-Code เพื่อใช้ติดลงบนตัวแผ่นสำหรับให้บริการยืมด้วยตนเอง

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

จัดการข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อจัดทำ QR-Code ติดที่ตัวเล่ม ช่วยในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, กมลทิพย์ หลงหา
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Online Shelf วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ 7 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อันได้แก่ อาหารฮาลาล ยางพารา อิสลามศึกษา อาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน การจัดการความขัดแย้ง และทะเลสาบสงขลา นำเสนอในรูปแบบของชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, กมลทิพย์ หลงหา
กมลทิพย์ หลงหา
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Online Shelf หนังสือสำรอง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลที่รวมรวบหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือที่มีการใช้งานมาก นำมาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, กมลทิพย์ หลงหา
กมลทิพย์ หลงหา
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบกล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบบริหารจัดการคำร้องแจ้งหาหนังสือไม่พบบนชั้นแบบออนไลน์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและจัดการคำร้องเพื่อการค้นหาหนังสือที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จันทิมา จริยวัตกุล, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, นุสรา แดงสุข
ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบขอหมายเลข ISBN และ ISSN
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN ให้แก่ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงานของนักเขียน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์
จันทิมา จริยวัตกุล
นักเขียนและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบควบคุมและติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 7ส.
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ควบคุมและติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 7ส. พร้อมลงเวลาปฏิบัติกิจกรรม 7ส. ผ่าน QR Code สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและติดตามได้ตลอดเวลา

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะกรรมการกิจกรรม 7ส.
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพ Interactive
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

"QuickStart" ระบบ Interactive เพื่อนำเสนอสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึง e-service ต่าง ๆ เช่น OPAC ระบบแจ้งซ่อม ระบบจองห้อง ระบบบริการตอบคำถามฯ ระบบ JFK360 ชั้นหนังสืออนไลน์ แนะนำหนังสือน่าสนใจ และข้อมูลลทั่วไปของห้องสมุด เปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพ Interactive ห้องหอจดหมายเหตุ ม.อ. (APSU)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบ Interactive ห้องหอจดหมายเหตุ นำเสนอสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.อ. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี ฐานข้อมูลบุคลลสำคัญ ม.อ. นิทรรศการออนไลน์ นิทรรศการถาวรภายในห้องฯ Timeline มหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการที่ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบควบคุมและบริหารจัดการสื่อสารสนเทศสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านจอ TV (Digital Signage)

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม และบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (OPAC)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบควบคุมและบริหารจัดการสื่อสารสนเทศสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านจอ OPAC (Digital Signage)

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม หรือช่างเทคนิค หรือบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดการ ITZONE และ งานพิมพ์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบที่เอาไว้ตรวจสอบการใช้เครื่องอคมพิวเตอร์และระบบ monitor งานพิมพ์

ภัทธ์ เอมวัฒน์
เจ้าหน้าที่ ITZONE
เจ้าหน้าที่ ITZONE

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดทำ QR Code วารสาร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดทำ QR Code วารสาร

ชารีฟ ลามาก, ศิริรัตน์ เมืองแมน
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (FAQs System)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลคำถามและคำตอบที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตอบคำถามฯ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นุสรา แดงสุข
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่นอกเวลา (OT)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นุสรา แดงสุข
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับประเมินการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานประจำปี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินแบบทันท่วงที (ประเมินด้วย Tablet)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบประเมินความพึงพอใจแบบทันท่วงทีหลังได้รับบริการของผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน IT-Zone บริการตอบคำถาม

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์ประเมิน
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเฉพาะ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก OpenBiblio สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะ หรือห้องสมุดขนาดเล็ก รองรับการทำงานในโมดูลพื้นฐานครบถ้วน เช่น ลงรายการ ยืม-คืน OPAC สำหรับพัฒนาการทำงานและการให้บริการของห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โรงเรียนหรือห้องสมุดที่สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการผลิตเอกสารโดยกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักเกณฑ์การให้บริการ 1.เอกสารประกอบคำสอนจะเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ฝ่ายเทคโนฯ ลงรับ) 2.เอกสารที่สำเนาจากหนังสือและตำราอื่น พิมพ์ได้ไม่เกิน 40 หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

อำนาจ สุคนเขตร์

คณาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับ แจ้งซ่อม/บันทึกการซ่อม/ตรวจสอบผลการซ่อม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายหอสมุดฯ และสำนักงานเลขานุการผ่านระบบออนไลน์

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นายช่างเทคนิค
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้ทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เพลงของพ่อ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กุลวดี ทัพภะ
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ผู้ใช้บริการของห้องสมุด ผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ American Corners Pattani
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี นำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ของ AC Pattani

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ JFK Book Fair
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงาน JFK Book Fair ประจำปี, ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ถูกเสนอซื้อเข้าห้องสมุด

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, กุลวดี ทัพภะ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ JFK Library สู้ COVID-19 และระบบขอยืมหนังสือออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นให้บริการผู้ใช้ในช่วงวิกฤต COVID-19 ภายในประกอบด้วย วิชารู้เท่าทัน COVID-19 คัดสรรแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส COVID-19, บริการออนไลน์ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง, ยืมหนังสือออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด แค่ส่งรายชื่อหนังสือมา เรายืมให้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ข่าวสาร แนะนำทรัพยากรที่น่าสนใจ ฯลฯ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการห้องสมุด บุคคลทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2021 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support