คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

e-Training เว็ปไซต์เพื่อการฝึกอบรมออนไลน์
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์การฝึกอบรมออนไลน์ หรือ e-Training จัดทำขึ้นเพื่อสร้างบทเรียนที่ผู้ชมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทเรียนมุ่งเน้นให้ผู้ชมสามารถใช้งานโปรแกรม และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่างๆ บนฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

สื่อการเรียนรู้ (Learning Media)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่ตนเองสนใจได้

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

OAR Channel สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยินดีต้อนรับผู้รักงานโทรทัศน์ทุกท่าน

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ และมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ และผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ บริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพในทุกภารกิจ และสอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกลุ่มงานและภาระงาน มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แบบฟอร์มกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสำนักวิทยบริการสู่สาธารณะ

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (vc2)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการทำงานแบบ Responsive

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง (vc1)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการมีภารกิจในการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐานระบบบริหารจัดการ Moodle ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อได้ที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทร. 1453, amnat.s@g.psu.ac.th

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบริหารจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดตั้งเมื่อธันวาคม 2546

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่นอกเวลา (OT)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นุสรา แดงสุข
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นุสรา แดงสุข
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ OAR Innovation
สำนักวิทยบริการ

ความรู้และคลังไอเดียเพื่อการสร้างนวัตกรรมในสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ทีมนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support