คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ

เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการ เอกสาร รายงานต่างๆ ฯลฯ

ชารีฟ ลามาก

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลทั่วไปของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการต่างๆ ฯลฯ

คณิศร รักจิตร

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ข่าวสาร แนะนำทรัพยากรที่น่าสนใจ ฯลฯ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการห้องสมุด บุคคลทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์หลักของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, จอมใจ เพชรกล้า, กุลวดี ทัพภะ, ณัฐธยาน์ สินธุระหัส, คณิศร รักจิตร, ลาตีปะ แวเล๊าะ
บุคลากรภายในและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support