คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Southern infomation

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
คนึง บัวพูล
บุคคลทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองห้องประชุม/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Meetingroom

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรฝ่ายสนันสนุนงานบริหาร
บุคลากรภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจองห้อง Study Rooms
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบจองห้อง Study Rooms

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
บุคลากรห้องสมุด
ผู้ใช้บริการห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Web Application

สมพงศ์ หุตะจูฑะ, ศศิมาภรณ์ ทับทอง, สมฤดี สังสวัสดิ์, อารียา หมัดอะดั้ม, เปรมชัย ศักดิ์ทะเล, ชัชชล ควรกล้า, ภูริชญ์ นิลวิสุทธิ์
อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน, บุคลากรสำนัก ฯ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ ROKI
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบกล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบบริหารจัดการคำร้องแจ้งหาหนังสือไม่พบบนชั้นแบบออนไลน์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและจัดการคำร้องเพื่อการค้นหาหนังสือที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จันทิมา จริยวัตกุล, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, นุสรา แดงสุข
ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบควบคุมและติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 7ส.
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ควบคุมและติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 7ส. พร้อมลงเวลาปฏิบัติกิจกรรม 7ส. ผ่าน QR Code สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและติดตามได้ตลอดเวลา

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
คณะกรรมการกิจกรรม 7ส.
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Pattani Heritage City
สำนักวิทยบริการ

นำเสนอประวัติ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ของชุมชน 3 กลุ่ม (ไทย/จีน, มุสลิม, ผสมผสาน) ที่อาศัยอยู่ในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์
ผู้ใช้บริการทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดทำ QR Code วารสาร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดทำ QR Code วารสาร

ชารีฟ ลามาก, ศิริรัตน์ เมืองแมน
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support