วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา (American Corner - AC) จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา ปัตตานี (ACP) ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเชตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ สำหรับการบริการและกิจกรรมจะประกอบด้วย บริการอินเตอร์เน็ต บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียม กิจกรรมการบรรยายผ่าน DVC (Digital Video Conference) นิทรรศการและกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/