วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University Library Network - PSULINET) เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2556 ประกอบด้วยห้องสมุดทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง และ สุราษฎร์ธานี ซึ่งแต่ละวิทยาเขตจะมีห้องสมุดกลางคอยให้บริการสารนิเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความร่วมมือในการบริหารจัดการและการดำเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และการประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/