วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University - TCU) สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีนโยบายส่งเสริมให้มีการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดตั้งโครงการ Thailand Cyber University (TCU) ขึ้น เพื่อให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกันและแต่ละแห่งสามารถนำบทเรียนดังกล่าวไปใช้ได้ อันจะเป็นการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของแต่ละสถานบัน

วัตถุประสงค์หลักของ TCU จึงประกอบด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และแบ่งปันการใช้งานร่วมกัน (Share Learning Resource) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบทเรียนออนไลน์ (Online Course) ทั้งที่เป็น Self-pace Course, Collaborative Course และ Supplement Course  และการสร้าง Virtual Library ที่มีทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง e-Library, e-Book, e-Journal และ e-Thesis เป็นแหล่งความรู้

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/