วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

การให้การศึกษาผู้ใช้

สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรเกษียณ และบุคคลภายนอก รูปแบบการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการแบ่งเป็น

  • แนะนำการใช้ห้องสมุด และการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • บริการนำชมห้องสมุด
  • อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • แนะนำการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/