วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

คู่มือประกอบการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในทุกระดับตามสายอาชีพ และกำหนดให้บุคลากรทุกตำแหน่งทำผลงานวิจัย ผลงานเชิงพัฒนาเพื่อปรับปรุงงานทุก ๆ รอบการประเมินฯ ส่งเสริมให้นำผลงานไปประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานแก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

คู่มือประกอบการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มีดังนี้

 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/