วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

นวัตกรรม

สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีและชุมชน ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาและให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนักวิทยบริการ ในการพัฒนานวัตกรรมมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประชุมร่วมกันในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ที่ประชุมบุคลากร รวมทั้งการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย เพื่อรับทราบ พิจารณาและนำไปปฏิบัติ และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามรอบเวลาการประชุมเพื่อประเมินผลและนำไปปรับปรุง

นวัตกรรมการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย

นวัตกรรม
ปีที่บริการ
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ความถี่ในการบริการ
Inhouse Databases
- e-Journals
- e-Databases
2547 - สแกนบทความวารสารวิชาการภาษาไทยที่มีความถี่ในการใช้งานสูงและเชื่อมโยงไว้ที่เว็บไซต์หอสมุดฯ
- จัดทำฐานข้อมูลตามวิธีการของประเภททรัพยากรให้อยู่ในรูปของดิจิทัล
งานพัฒนาระบบฯ - ตามกำหนดออกของวารสาร
- ตามกำหนดของทรัพยากรที่ได้รับ
ระบบบริการ IT-Zone
- ระบบควบคุมการให้บริการคอมฯ
- ระบบควบคุมการพิมพ์
- 2547
- 2548
- ควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และจำนวนชั่วโมงตามสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
- ควบคุมการพิมพ์ของผู้ใช้ที่ซื้อโควต้าการพิมพ์ล่วงหน้า
งานพัฒนาระบบฯ ทุกวันทำการ
บริการ DD.JFK 2548 นำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์ บุคลากรร้องขอถึงคณะ/หน่วยงาน งานบริการฯ 2 ครั้ง/สัปดาห์
ระบบการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ 2548 ควบคุมการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ งานบริการฯ ทุกวันทำการ
ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ 2549 รับแจ้งปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งานพัฒนาระบบฯ ทุกวันทำการ
ระบบตรวจสอบนักศึกษาก่อนเข้าใช้บริการหอสมุดฯ 2549 ตรวจสอบการเข้าใช้บริการของนักศึกษาที่ลืมบัตรสมาชิก งานบริการฯ ทุกวันทำการ
ระบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 2549 รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรมของหอสมุดฯ งานบริการฯ ตามกำหนดการอบรม
ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 2550 เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศสำหรับหอสมุดฯ งานพัฒนาระบบฯ ทุกวัน
ระบบเสนอแนะสำหรับหอสมุดฯ 2550 เสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน แจ้งปัญหาสำหรับหอสมุดฯ งานบริการฯ ทุกวัน
ระบบสำรวจความพึงพอใจ 2551 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานบริการฯ 2 ครั้ง/ปี
ระบบสถิติหอสมุดฯ 2551 บันทึกและตรวจสอบสถิติการดำเนินงานของหอสมุดฯ งานบริการฯ/งานพัฒนาระบบฯ 1 ครั้ง/เดือน
บริการ EDDS.JFK 2552 สแกนและส่งบทความวารสารให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรตามที่ร้องขอ โดยส่งทางออนไลน์ งานบริการฯ 3 วันทำการหลังจากได้รับการร้องขอ
JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว 2552 ให้นักศึกษายืมทรัพยากรในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 งานบริการฯ 1 ครั้ง/ปี
DOEJ 2552 รวบรวมและเชื่อมโยงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศที่หอสมุดฯ ให้บริการ งานพัฒนาระบบฯ 1 ครั้ง/เดือน
OAR Channel 2554 สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ งานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาฯ ทุกวัน
PSU Baby 2554 ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน บรรจุระบบปฏิบัติการอูบันตู ลิบรีออฟฟิส และซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ค และเน็ตบุ๊ค และอนุญาตให้ทำสำเนาเผยแพร่ได้อย่างเสรี งานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาฯ ทุกวัน
IPTV 2555 ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ 4 จุด ภายในวิทยาเขตปัตตานี งานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาฯ ทุกวัน
OAR SPA 2555 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวิทยบริการ งานพัฒนาระบบฯ 1 ครั้ง/เดือน
ระบบจองห้อง 2555 จองห้องต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ ผ่านระบบออนไลน์ งานพัฒนาระบบฯ ทุกวัน
ระบบแจ้งเตือนการทำงานของ Server ผ่าน SMS 2555 แจ้งเตือนการทำงานผ่าน SMS กรณี Server ขัดข้อง งานพัฒนาระบบฯ ทุกครั้งเมื่อ Server ขัดข้อง
เว็บบล็อก WIKI TaneeKita 2555 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชุมชนปัตตานี งานพัฒนาระบบฯ ทุกวัน
ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด 2556 บริการยืมระหว่างห้องสมุด เครือข่าย PSULINET งานพัฒนาระบบฯ ตามการร้องขอ
Book Hunter 2556 ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและการชี้ตำแหน่งจัดเก็บ งานพัฒนาระบบฯ ทุกวัน
โปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทย 2556 ค้นหาเลขผู้แต่งภาษาไทย งานพัฒนาระบบฯ ทุกวันทำการ
JFK Library News Alert 2557 แจ้งเตือนข่าวสารห้องสมุดถึงผู้ใช้บริการทาง SMS งานพัฒนาระบบฯ ทุกครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/