วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

วิจัย

สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในทุกระดับตามสายอาชีพ บุคลากรทุกตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย ผลงานเชิงพัฒนาเพื่อปรับปรุงงาน และนำผลงานไปประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานไปยังห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ประเภทการวิจัยพื้นฐาน

Cover
Title
Authors
Year
no-img_eng.gif การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อัญชลี กล่ำเพ็ชร, วรนุช อุษณกร, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง 2547
no-img_eng.gif การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อมรพรรณ พัทโร, จอมใจ เพชรกล้า 25XX
no-img_eng.gif การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยของหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สอปิยะ บุญตามช่วย 2551
no-img_eng.gif การใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า: ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ รวีวรรณ ขำพล, นริศรา เฮมเบีย 2547
no-img_eng.gif การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก จันทิมา จริยวัตกุล 2551
no-img_eng.gif ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จุฑารัตน์ ปานผดุง 25XX
no-img_eng.gif คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ สอปิยะ บุญตามช่วย, ถกลรัตน์ ทองได้หนู 2555
 

ประเภทการวิจัยประยุกต์

Cover
Title
Authors
Year
no-img_eng.gif การติดตั้งวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, วิษณุ เพชรประวัติ, คณิศร รักจิตร 2554
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์ กรณีศึกษา วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิเชษฐ เพียรเจริญ, ภัทธ์ เอมวัฒน์ 2555
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์, แวซำซูดิน แวดอกอ 2554
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเดียวของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย 2553
no-img_eng.gif การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิษณุ เพชรประวัติ, กฤษฎ์ คงสีพุฒ 2555
no-img_eng.gif การใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ, ร.ต.อ.มนูญ ทองขาว 2554
no-img_eng.gif การใช้และความต้องการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.อัศวิน ศิลปเมธากุล, ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล, อำนาจ สุคนเขตร์ 2553
 

ประเภทการพัฒนาทดลอง

ยังไม่มีข้อมูล

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/