วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (รักษาการ)

 • จุฑารัตน์ ปานผดุง
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลและบริการหอจดหมายเหตุ โทร.1407
  jutarut.k[at]psu.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร.1438
  kittisak.k[at]psu.ac.th

 • กุลวดี สาระพร
  บรรณารักษ์
  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1418
  kulwadee.t[at]psu.ac.th
 • นริศรา เฮมเบีย
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1419
  narisara.h[at]psu.ac.th
 • ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
  บรรณารักษ์
  งานพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล โทร.1436
  pratomrut.r[at]psu.ac.th
 • นุสรา โต๊ะเซะ
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1418
  nusra.t[at]psu.ac.th
 • ภัทธ์ เอมวัฒน์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศและดูแลระบบเครือข่าย โทร.1438
  patt.e[at]psu.ac.th
 • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร.1438
  kittisak.k[at]psu.ac.th
 • ฟิกรี เจ๊ะนุ๊
  นายช่างเทคนิค
  งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โทร.1431
  fikree.c[at]psu.ac.th
 • แวมูฮามะ มะดีเยาะ
  นายช่างเทคนิค
  งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โทร.1431
  weremuhama.m[at]psu.ac.th
 • ศิริรัตน์ เมืองแมน
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1419
  sirirat.m[at]psu.ac.th
 • สอปิยะ บุญตามช่วย
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1421
  sorphiyah.b[at]psu.ac.th
 • ถกลรัตน์ ทองได้หนู
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1419
  takonrat.t[at]psu.ac.th
 • นุสรา แดงสุข
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานลงทะเบียนวารสารและจัดการวารสารเย็บเล่ม โทร.1421
  nusara.d[at]psu.ac.th
 • อดิศักดิ์ อาแว
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1420
  adisak.a[at]psu.ac.th

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • จุฑารัตน์ ปานผดุง
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลและบริการหอจดหมายเหตุ โทร.1407
  jutarut.k[at]psu.ac.th

 • จุฑารัตน์ ปานผดุง
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลและบริการหอจดหมายเหตุ โทร.1407
  jutarut.k[at]psu.ac.th
 • ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
  บรรณารักษ์
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และฐานข้อมูลออนไลน์ โทร.1424
  nuttaya.s[at]psu.ac.th
 • ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
  บรรณารักษ์
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และบริการยืมระหว่างห้องสมุด โทร.1424
  salisa.l[at]psu.ac.th
 • จันทิมา จริยวัตกุล
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
  งานฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1410
  jantima.j[at]psu.ac.th
 • พนิตา แวดือรามัน
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการ DD.JFK โทร.1405
  panita.w[at]psu.ac.th
 • รัชนี เทพพูลผล
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการ EDDS.JFK และการจัดการวารสารเย็บเล่ม โทร.1404
  ratchanee.t[at]psu.ac.th
 • นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนโสตทัศวัสดุและบริการจองห้อง โทร.1413
  niramit.y[at]psu.ac.th
 • แน่งน้อย ดวงสุริยา
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1405
  nangnoy.d[at]psu.ac.th
 • อรอนงค์ พึ่งจิตต์
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1404
  onanong.p[at]psu.ac.th
 • รักชนก ผ่องอำไพ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการช่วยค้นหาหนังสือ โทร.1411
  rakchanok.p[at]psu.ac.th
 • สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการช่วยค้นหาหนังสือและฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1411
  supawadee.m[at]psu.ac.th
 • พัชรี นพจนสุภาพ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการช่วยค้นหาหนังสือ โทร.1411
  phatcharee.n[at]psu.ac.th

ธุรการ

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/