วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๓๒

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท (๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ – ๓o มิถุนายน ๒๕๓๖)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


อาจารย์เต็มดวง เศวตจินดา (๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ – ๙ กรกกคม ๒๕๓๖)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์กุศล นาคะชาต (๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖)ง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ
รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกต์ (๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ – ๓o กันยายน ๒๕๓๖)


พ.ศ. ๒๕๓๖

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท (๑ กรกาคม ๒๕๓๖ – ๓o มิถุนายน ๒๕๔o)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เขี้ยวแก้ว (๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ๓o มิถุนายน ๒๕๔o)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ (๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ๓o มิถุนายน ๒๕๓๗)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ
อาจารย์ธรคณิศ นาวารัตน์ (๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ
รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกต์ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙)


พ.ศ. ๒๕๔o

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง (๒๒ กันยายน ๒๕๔o – ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔o – ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔)


พ.ศ. ๒๕๔๔

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อดิศัพท์ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๓o มิถุนายน ๒๕๔๗)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประกันคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ – ๓o มิถุนายน ๒๕๔๗)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ทวี ทองคำ (๑ เมษายน ๒๕๔๕ – ๓o มิถุนายน ๒๕๔๗)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ชัยเลิศ กิจประเสริฐ (๑ มกราคม ๒๕๔๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖)


พ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   

                                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)                  

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร            
อาจารย์เล็ก แซ่จิว (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เมืองแมน (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)


พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   

                               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ อติศัพท์  (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

                             
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจจรัลกุล  (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓o กันยายน ๒๕๕๕)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  

                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันต์ ทองสีนุช  (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)


พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  

                                
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ดร. สมพร ช่วยอารีย์ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)


พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   

                                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖o)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                                        
ดร. สมพร ช่วยอารีย์ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖o)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ         


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖o)


พ.ศ. ๒๕๖๐

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                           
ดร. สมพร ช่วยอารีย์ (๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖o)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                           
อาจารย์เล็ก  แซ่จิว (๑ กันยายน ๒๕๖o)


ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/