วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Facebook RSS Feed

ประวัติสำนักวิทยบริการ

พ.ศ. 2513
 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท
 • ทำพิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2513 เป็นอาคาร 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง
พ.ศ. 2515
 • ทำพิธีเปิดหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2515 เริ่มเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2516
พ.ศ. 2517
 • ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง ใช้ชื่อว่า ศูนย์วัสดุการศึกษา
พ.ศ. 2521
 • ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์วัสดุการศึกษาเป็น โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา และโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลำดับ
พ.ศ. 2529
 • มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ (2 ชั้น) เชื่อมต่อด้านหลังของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน 33 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง โดยได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2531 และเปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อนของปี 2531
พ.ศ. 2532
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 (เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะรวมกิจกรรมด้านงานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงให้มีเอกภาพด้านการจัดวางระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในการนี้ สมควรจัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอกได้อย่างเต็มที่)
 • ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2532 แบ่งส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายเทคโนดลยีทางการศึกษา 3. ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 4. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 5. ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ก่อตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นโดยการรวมหน่วยงานเดิมที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน 4 หน่วยงาน คือ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษา (เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา), หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และตั้งหน่วยงานเพิ่มอีก 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ
 • อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2532 - 30 มิถุนายน 2536
 • อาจารย์เต็มดวง เศวตจินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2532 - 9 กรกฎาคม 2535
 • รองศาสตราจารย์กุศล นาคะชาต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2532 - 11 มิถุนายน 2536
พ.ศ. 2534
 • รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2534 - 30 กันยายน 2534
พ.ศ. 2536
 • อาจารย์ปราโมทย์ กระมุท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2536 - 30 มิถุนายน 2540
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เขี้ยวแก้ว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 - 30 มิถุนายน 2540
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 - 30 มิถุนายน 2537
พ.ศ. 2537
 • อาจารย์ธรณิศ นาวารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายพัฒนางานสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2537 - 19 มีนาคม 2538
 • รองศาสตราจารย์คณิต ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2538 - 14 มีนาคม 2539
พ.ศ. 2538
 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เริ่มใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
พ.ศ. 2540
 • สำนักวิทยบริการได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารหอสมุดฯ (ชั้น 3) เป็นเงิน 19,650,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2543
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 22 กันยายน 2540 - 21 กันยายน 2544
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 กันยายน 2544
พ.ศ. 2543
 • เปิดใช้บริการอาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543
พ.ศ. 2544
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 - 30 มิถุนายน 2547
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประกันคุณภาพ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2544 - 30 มิถุนายน 2547
 • อาจารย์ทวี ทองคำ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2545 - 30 มิถุนายน 2547
 • อาจารย์ชัยเลิศ กิจประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2546
 • เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 - 30 มิถุนายน 2547
พ.ศ. 2546
 • ทำความร่วมมือกับสถานทูตอเมริกาในการจัดตั้ง American Corner
พ.ศ. 2547
 • เปิดให้บริการ American Corner วันที่ 26 มกราคม 2547
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2551
 • อาจารย์เล็ก แซ่จิว ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2551
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เมืองแมน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนดลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2551
พ.ศ. 2548
 • นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดและการให้บริการแก่ผู้ใช้
 • ทำพิธีเปิด American Corner วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
พ.ศ. 2550
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศ ให้จัดตั้งฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
 • ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2550 รายการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้รับบริการ (DD.JFK)
พ.ศ. 2551
 • มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 307(5/2551) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยย้ายฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพไปสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551
 • ปรับปรุงพื้นภายในอาคารสำนักวิทยบริการ
 • ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2551 ระบบ E-Services เพื่อการบริการและการปฏิบัติงานของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 - 31 ตุลาคม 2555
 • รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ บริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 - 30 กันยายน 2555
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ทองสีนุช ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 - 31 ตุลาคม 2555
พ.ศ. 2552
 • นำระบบบริการเครื่องหยอดเหรียญแบบเติมเงินสำหรับใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และบริการพิมพ์
 • นำระบบบริการเครื่องหยอดเหรียญแบบเติมเงินสำหรับขายคูปองสำหรับเข้าใช้บริการห้องสมุดของบุคคลภายนอก
 • พัฒนาฐานข้อมูล Directory of E-Journals เป็นระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ
พ.ศ. 2555
 • รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
 • ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
 • นำระบบยืม-คืน อัตโนมัติมาให้บริการ

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/