วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565
Facebook RSS Feed
  • สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อให้การบริหารงานภายใน 2 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างสายงาน ตลอดถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา' และ 'โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่ OAR

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในปี 2565

รู้จัก OAR ให้มากขึ้น

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการคนกินแดดชายแดนใต้

เรียน ผู้สมัครเข้าอบรมโซลาร์เซลล์ในโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ 

ตามที่ได้กำหนดการอบรมโซลาร์เซลล์ไว้ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 นี้ ที่สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี แล้วนั้น และมีผู้สนใจจำนวนประมาณ 35 คน มีผู้สนใจที่ต้องการจะเดินทางมาจากหลายพื้นที่ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัตตานียังน่าเป็นห่วงอยู่ จึงขอปรับการอบรมให้เป็นการอบรมออนไลน์แทนการอบรมในสถานที่แทน

ทางโครงการคนกินแดดชายแดนใต้จึงขอเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์แทน และขออภัยสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางมา และท่านสามารถจะมาอบรมภาคปฏิบัติได้ในโอกาสต่อไปเพื่อการปฏิบัติจริงกับทางโครงการต่อไป โดยในการอบรมในวันที่ 26-27 ที่เป็นสองวัน ปรับลดภาคความรู้ให้เหลือเพียงวันที่ 26 มิถุนายน เพียงวันเดียวครับ

ท่านสามารถจะสมัครจองที่นั่งในการอบรมออนไลน์ได้ทาง  www.solarman.in.th และสามารถจะเข้าอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 จากรายละเอียดด้านล่างนี้

เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบซูม (ZOOM Application)

Topic: คนกินแดดชายแดนใต้-อบรมโซลาร์เซลล์และการประยุกต์ใช้งาน-สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

รหัสการเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบ zoom 

Meeting ID: 999 876 0076

Passcode: 919293

ด้วยมิตรภาพ

สมพร ช่วยอารีย์

หัวหน้าที่โครงการคนกินแดดชายแดนใต้

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/