ขั้นตอนในการยืมหนังสือออนไลน์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการยืมหนังสือออนไลน์ด้วยตนเอง
ขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://services.oas.psu.ac.th/COVID-19/newv/
2. สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดทั้ง e-Book, e-Journal,
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย และอื่นๆ โดยไม่ต้องยืมตัวเล่มจริง
3. หากต้องการยืมตัวเล่มจริงโดยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการยืม
4. ระบุข้อมูลผู้ใช้บริการ และยื่นคำขอ
*** หอสมุดมีโปรโมชั่นพิเศษ!
จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงผู้ใช้ประเภทนักศึกษาที่บ้านฟรี 1 ครั้ง/เทอม กรณีอยู่นอกพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี (จำกัดจำนวนทรัพยากรไม่เกิน 5 รายการ )