วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565
Facebook RSS Feed
  • สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อให้การบริหารงานภายใน 2 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างสายงาน ตลอดถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา' และ 'โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ... (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่ OAR

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภายในปี 2565

รู้จัก OAR ให้มากขึ้น

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี                                         ประธานกรรมการ
2. นางสาวเล็ก แซ่จิว รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                                                                             กรรมการ
3. อาจารย์วารุณี ณ นคร ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์                                                                                                      กรรมการ 
4. ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ เทพญา ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                        กรรมการ 
6. นางนฤมล ทองหนัก ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์                                                                                                กรรมการ
7. ดร.บุญเจริญ บำรุงชู ผู้แทนสถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ                                                                                           กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์                                                                            กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย                                                                        กรรมการ 
10. อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                                        กรรมการ 
11. ดร.ซาฝีอี อาดำ ผู้แทนวิทยาลัยอิสลามศึกษา                                                                                                   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง                                            กรรมการ 
13. นายพันธ์พงษ์ คงกระพันธ์    ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์                                                                                         กรรมการ 
14. อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด ผู้แทนคณะวิทยาการสื่อสาร                                                                                   กรรมการ 
15. นางรวีวรรณ ขำพล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้                                                       กรรมการ
16. นายพิเชษฐ เพียรเจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                    กรรมการ 
17. นางสาวอมรพรรณ พัทโร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ                                                                                        เลขานุการ 
18. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า นักวิชาการอุดมศึกษา                                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ  

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/