วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network - PULINET) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูลร่วมกันอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดงบประมาณ ก่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารนิเทศอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งหวังอำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้ห้องสมุดได้มีข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการให้ได้มากที่สุด

การดำเนินงานของข่ายงาน PULINET มี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงานขึ้น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) PULINET มีจำนวนสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 18 ห้องสมุดใน 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/