ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #1 เรื่อง "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)" โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี