ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #6 เรื่อง "อุทยานอาหารและพลังงาน (Food and Energy Park)" โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี