รับชมคลิปย้อนหลัง TEEED Talks 6 "อุทยานอาหารและพลังงาน (Food and Energy Park)" โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 3 ธันวาคม 2559