วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Facebook RSS Feed

คุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
  1. ดัชนีความโปร่งใส
  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/