คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Web Application

สมพงศ์ หุตะจูฑะ, ศศิมาภรณ์ ทับทอง, สมฤดี สังสวัสดิ์, อารียา หมัดอะดั้ม, เปรมชัย ศักดิ์ทะเล, ชัชชล ควรกล้า, ภูริชญ์ นิลวิสุทธิ์
อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน, บุคลากรสำนัก ฯ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ ROKI
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร - Windows Application - MS Accress - Excel Report

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
วีณา ฤทธิ์รักษา, อรจิรา ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่การเงิน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support