คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

OAR Activities Alert
สำนักงานเลขานุการ

ระบบบันทึกตารางเวลาการดำเนินของสำนักวิทยบริการ

ชารีฟ ลามาก, ดร.สมพร ช่วยอารีย์,อมรพรรณ พัทโร
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Contact Everytime
สำนักงานเลขานุการ

ระบบ Contact Everytime ใช้สำหรับติดต่อร้องของาน และขออนุญาตออกนอกสถานที่

ชารีฟ ลามาก,นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
บุคลากร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
บุคลากร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

TOR for OAR
สำนักงานเลขานุการ

แบบข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง สำหรับ ข้าราชการ/พนักงาน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชารีฟ ลามาก,จอมใจ เพชรกล้า
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ

เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการ เอกสาร รายงานต่างๆ ฯลฯ

ชารีฟ ลามาก

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สำนักงานเลขานุการ

ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support