คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

e-Training เว็ปไซต์เพื่อการฝึกอบรมออนไลน์
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์การฝึกอบรมออนไลน์ หรือ e-Training จัดทำขึ้นเพื่อสร้างบทเรียนที่ผู้ชมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทเรียนมุ่งเน้นให้ผู้ชมสามารถใช้งานโปรแกรม และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่างๆ บนฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ และมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ และผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ บริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพในทุกภารกิจ และสอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกลุ่มงานและภาระงาน มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แบบฟอร์มกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสำนักวิทยบริการสู่สาธารณะ

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (vc2)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนการทำงานแบบ Responsive

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบริหารจัดการห้องฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการห้องประชุม ห้อง e-Learning Agency ห้องนิทรรศการและห้อง e-Learning Studio

อำนาจ สุคนเขตร์

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีทางการศึกษา

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

ภัทธ์ เอมวัฒน์
คณิศร รักจิตร
นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมาชิก)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลแนวทางการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ข้อมูลสมาชิกวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิศร รักจิตร
คณิศร รักจิตร
นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

OAR Channel สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยินดีต้อนรับผู้รักงานโทรทัศน์ทุกท่าน

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

สื่อการเรียนรู้ (Learning Media)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่ตนเองสนใจได้

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนครูกนก
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง

อำนาจ สุคนเขตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ.และนักเรียนทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระบบริหารจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดตั้งเมื่อธันวาคม 2546

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง (vc1)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการมีภารกิจในการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐานระบบบริหารจัดการ Moodle ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อได้ที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทร. 1453, amnat.s@g.psu.ac.th

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลทั่วไปของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการต่างๆ ฯลฯ

คณิศร รักจิตร

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2023 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support