คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีทางการศึกษา

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

ภัทธ์ เอมวัฒน์
คณิศร รักจิตร
นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ American Corners Pattani
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี นำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ของ AC Pattani

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ OAR-AC TEEED Talks
สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์หลักของ OAR-AC TEEED Talks กิจกรรมบรรยาย “สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิด” ทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) ที่จะเชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ JFK Book Fair
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงาน JFK Book Fair ประจำปี, ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ถูกเสนอซื้อเข้าห้องสมุด

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, กุลวดี ทัพภะ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบขอหมายเลข ISBN และ ISSN
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN ให้แก่ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงานของนักเขียน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์
จันทิมา จริยวัตกุล
นักเขียนและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR e-Services
สำนักวิทยบริการ

รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR SMART SYSTEM
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 1. งานนโยบายและแผน 2. งานพัสดุ 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานการเงิน 5. งานสารบรรณ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนครูกนก
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง

อำนาจ สุคนเขตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ.และนักเรียนทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบริหารจัดการห้องฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการห้องประชุม ห้อง e-Learning Agency ห้องนิทรรศการและห้อง e-Learning Studio

อำนาจ สุคนเขตร์

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บริการผลิตเอกสารโดยกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักเกณฑ์การให้บริการ 1.เอกสารประกอบคำสอนจะเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ฝ่ายเทคโนฯ ลงรับ) 2.เอกสารที่สำเนาจากหนังสือและตำราอื่น พิมพ์ได้ไม่เกิน 40 หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

อำนาจ สุคนเขตร์

คณาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support