คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

เว็บไซต์ห้องสมุด (เวอร์ชั่นเก่า)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

clib old website

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบบอกรับต่ออายุวารสารประจำปี
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระบบบอกรับต่ออายุวารสารประจำปี พัฒนาและปรับปรุง Version 2009-2016

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ฝ่ายสนับสนุน, ฝ่ายบริการ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
-

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ BookFair 2018 ครั้งที่ 5
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

BookFair 2018 ครั้งที่ 5

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2017 ครั้งที่ 4
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2017 ครั้งที่ 4

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2016 ครั้งที่ 3
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2016 ครั้งที่ 3

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์ Book Fair 2015 ครั้งที่ 2
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Book Fair 2015 ครั้งที่ 2

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป, ร้านค้า

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศห้องสมุด
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Clib Intranet

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
-
บุคลากรห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการหนังสือส่งถึงที่
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการหนังสือส่งถึงที่ (Book Delivery Service) (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

e-form ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

e-form ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ระบบงานเก่า)

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2023 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support