คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

ฐานข้อมูลแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สื่อกลางในการเผยแพร่แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยการคัดเลือกชื่อเรื่องที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ และเคยได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ มานำเสนอข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์ สำนักพิมพ์ ประเภทรางวัลที่ได้รับ รายละเอียดโดยสรุป ฯลฯ พร้อมทำการเชื่อมโยงไปสู่ระบบ OPAC เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการยืม จอง หรือ ต่ออายุการยืมของผู้ใช้บริการต่อไป เป็นการส่งเสร็มให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างคุ้มค่า ฐานข้อมูลจะแบ่งการนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนังสือที่น่าสนใจ และ หนังสือได้รับรางวัล บริหารจัดการข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กุลวดี ทัพภะ, นุสรา โต๊ะเซะ
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

จัดการข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อจัดทำ QR-Code ติดที่ตัวเล่ม ช่วยในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, กมลทิพย์ หลงหา
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบ AV Self-Check บริการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบงานสื่อโสตทัศนวัสดุ สำหรับบันทึกข้อมูลสื่อโสตฯ และสร้าง QR-Code เพื่อใช้ติดลงบนตัวแผ่นสำหรับให้บริการยืมด้วยตนเอง

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
ผู้ใช้บริการทั่วไปของห้องสมุด

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (OPAC)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบควบคุมและบริหารจัดการสื่อสารสนเทศสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านจอ OPAC (Digital Signage)

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม หรือช่างเทคนิค หรือบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เพลงของพ่อ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กุลวดี ทัพภะ
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ผู้ใช้บริการของห้องสมุด ผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพ Interactive
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

"QuickStart" ระบบ Interactive เพื่อนำเสนอสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึง e-service ต่าง ๆ เช่น OPAC ระบบแจ้งซ่อม ระบบจองห้อง ระบบบริการตอบคำถามฯ ระบบ JFK360 ชั้นหนังสืออนไลน์ แนะนำหนังสือน่าสนใจ และข้อมูลลทั่วไปของห้องสมุด เปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจอภาพ Interactive ห้องหอจดหมายเหตุ ม.อ. (APSU)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบ Interactive ห้องหอจดหมายเหตุ นำเสนอสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.อ. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี ฐานข้อมูลบุคลลสำคัญ ม.อ. นิทรรศการออนไลน์ นิทรรศการถาวรภายในห้องฯ Timeline มหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการที่ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเฉพาะ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก OpenBiblio สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะ หรือห้องสมุดขนาดเล็ก รองรับการทำงานในโมดูลพื้นฐานครบถ้วน เช่น ลงรายการ ยืม-คืน OPAC สำหรับพัฒนาการทำงานและการให้บริการของห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โรงเรียนหรือห้องสมุดที่สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

TQF ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 หอมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภัทธ์ เอมวัฒน์
กุลวดี ทัพพะ,นุสรา โต๊ะแซะ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมาชิก)
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลแนวทางการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ข้อมูลสมาชิกวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิศร รักจิตร
คณิศร รักจิตร
นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2022 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support